( Geocell ) ژئوسل

. این نوع از ژئوسنتتیک ها در حفاظت شیب برای کاهش پیامد های زیست محیطی و کاهش لغزش زمین کاربرد دارند

: کابرد ژئوسل

به عنوان یک عامل مسلح کننده در دیواره های شیب دار کنار جاده ها با امکان ایجاد فضای سبز در سلول های ژئوسل-

به عنوان یک عامل کنترل فرسایش در شیب هایی تا زاویه 45 درجه-

به عنوان یک عامل تقویت کننده در زمین های سست و باتلاقی-

به عنوان یک عامل تحکیم بستر در کانال ها آب-

ابزار هدایت به بالای صفحه

ابزار وبمستر